دبیر کمیته علمی  
نام و نام خانوادگی : جناب آقای دکتر جنادله
ايميل : janadleh@ispa.ir
عضو کمیته علمی  
نام و نام خانوادگی : جناب آقای دکتر حاجیانی
ايميل : hajiani@ispa.ir
عضو کمیته علمی  
نام و نام خانوادگی : جناب آقای دکتر سلگی
ايميل : -

عضو کمیته علمی  
نام و نام خانوادگی : جناب آقای وطوسی
ايميل : -
عضو کمیته علمی  
نام و نام خانوادگی : جناب آقای کیانی
ايميل : -
عضو کمیته علمی  
نام و نام خانوادگی : جناب آقای دژه کام
ايميل : -
عضو کمیته علمی  
نام و نام خانوادگی : جناب آقای دکتر عماری
ايميل : -
 
 
     
 
     
 
 
 
 

 
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به جشنواره پژوهش های تجربی ابوریحان است.